Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is vrijblijvend zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere wijze gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Lerend Nederland is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen van deze website te hergebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Lerend Nederland.

Lerend Nederland streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en/of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of artikelen/downloads op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en/of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Lerend Nederland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen Disclaimer

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van Lerend Nederland op deze pagina.